Fundacja Łączenie Pokoleń to organizacja, która zajmuje się organizowaniem spotkań i działań, które mają na celu łączenie różnych pokoleń. Współpracują z młodzieżą, seniorami oraz rodzinami, aby stworzyć przestrzeń do wzajemnej integracji i zrozumienia. Jestem pod wrażeniem pracy, jaką wykonuje ta organizacja, ponieważ łączenie różnych pokoleń jest bardzo ważne dla naszej społeczności.

Często zdarza się, że młodsi i starsi ludzie nie mają ze sobą kontaktu lub mają trudności w nawiązywaniu kontaktów. Fundacja Łączenie Pokoleń rozwiązuje ten problem poprzez organizowanie różnych działań, takich jak warsztaty, projekty społeczne, czy wycieczki, które łączą różne grupy wiekowe i pozwalają na wzajemne zrozumienie. Dzięki temu, że seniorzy i młodzież spędzają czas razem, mogą się lepiej poznać i zbudować relacje oparte na szacunku i zrozumieniu.

Wszystkie działania organizowane przez Fundację Łączenie Pokoleń są bardzo dobrze zaplanowane i przemyślane, a osoby odpowiedzialne za ich realizację są bardzo profesjonalne i zaangażowane w swoją pracę. Podczas działań widoczna jest otwartość i życzliwość, co pomaga w budowaniu pozytywnych relacji między różnymi grupami wiekowymi.

Podsumowując, Fundacja Łączenie Pokoleń jest organizacją, która realizuje bardzo ważny cel - łączy różne pokolenia i pomaga w budowaniu mostów między nimi. Ich praca jest bardzo wartościowa i potrzebna w dzisiejszych czasach, a osoby, które biorą udział w ich działaniach, z pewnością zyskują nowe doświadczenia i cenne relacje międzyludzkie. Polecam działalność Fundacji Łączenie Pokoleń każdemu, kto chce być częścią społeczności, w której liczy się szacunek, zrozumienie i wzajemne wsparcie.

Jeśli macie pomysł na projekt, albo chcecie wesprzeć konkretną grupę społeczną, to zapraszam do kontaktu. Omówimy formę pomocy. Każdą wpłatę na konta bankowe Fundacji, można odliczyć od podatku, wystarczy tylko wpisać w tytule: na cele statutu FUNDACJI. 

nr mBank 32 1140 2004 0000 3302 8164 1565


   CELE I SPOSOBY REALIZACJI


                                                        § 8
                                       Celem Fundacji jest:
1) działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej i tworzenia więzi międzypokoleniowych
2) wszechstronny rozwój i wspieranie rodziny i każdego jej członka;
3) motywowanie do rozwoju, wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, fizycznej i kulturalnej;
4) wspieranie i aktywizacja społeczności Seniorów, w tym emerytów, rencistów i osób w wieku
przedemerytalnym;
5) pobudzanie aktywności Seniorów, w tym ich aktywności fizycznej;
6) tworzenie sieci wsparcia dla Seniorów oraz ich rodzin;
7) działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
8) wspieranie systemu pieczy zastępczej;
9) działalność na rzecz dzieci, młodzieży i wspierania ich rozwoju;
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinach, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
11) działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki;
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
14) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
15) wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz integracji i reintegracji
społecznej i zawodowej;
17) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
18) działalność charytatywna;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
22) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
23) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
24) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
25) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
26) działania na rzecz rewitalizacji.
                                                  § 9
          Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1) prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych z zakresu motywacji i rozwoju, rozwiązywania konfliktów, mediacji i
negocjacji;
2) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: konkursy, spektakle, warsztaty twórcze i inne formy
działalności edukacyjno-artystycznej;
3) inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych, prowadzenie akcji
szkoleniowych i informacyjnych;
4) działania z zakresu edukacji zawodowej, organizacja różnych form doskonalenia zawodowego oraz
uczestnictwo w nich beneficjentów Fundacji;
5) organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczosobom potrzebującym;
6) organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno – krajoznawczej;
7) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych i sportowych;
8) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką społeczności
lokalnej oraz problematyką związaną z celami Fundacji;
9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu
realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej.
                                                     § 10
1. Dla realizacji wszystkich swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 9, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 I Nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2019 poz. 688).
2. Dla realizacji swoich celów uchwałą Zarządu Fundacja może rozpocząć prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy czym nie będzie prowadzić odpłatnejdziałalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu, co zakres działalności gospodarczej, określony w §11 Statutu.

                                            § 11
 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.85.Z

2) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią18.1

3) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.75.Z

4) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z

5) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

6) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3

7) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z

8) Działalność centrów telefonicznych 82.2

9) Pozaszkolne formy edukacji 85.5

10) Działalność wspomagająca edukację 85.6

11) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.9

12) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
87.90

13) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 88.9

14) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z

15) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 91.04